Phim Sitcom

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”27″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”inherit” animation=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”btBackgroundOverlay btStripedDark”][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ButVangMedia” headline=”Hướng đến những sản phẩm độc đáo ấn tượng
Đón đầu bắt nhịp cùng xu hướng truyền thông hiện đại.” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”services” el_class=”” el_style=”” back_color=”” vertical_align=”inherit” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” back_overlay=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”” headline=”Phim Sitcom” headline_size=”extralarge” dash=”bottom” subheadline=”Những sản phẩm sáng tạo chuyên nghiệp là thành quả của từng bộ phận từ biên tập đến kỹ thuật, từng bước chuẩn bị từ tiền kỳ đến hậu kỳ, từng sự đầu tư từ vi mô đến vĩ mô. Chúng tôi cùng khách hàng từng bước một tạo nên thành quả vững bền.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”border” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_grid number=”” columns=”4″ category=”viral-video” category_filter=”yes” grid_type=”tiled” grid_gap=”4″ format=”” tiles_title=”yes” post_type=”portfolio” scroll_loading=”yes” sticky_in_grid=”no” el_class=”” el_style=””][/bt_grid][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” back_overlay=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”Follow us” headline=”Sản Xuất Phim Sitcom” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_icons][bt_icon icon=”fa_f09a” icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f099″ icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f0e1″ icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_icon icon=”fa_f1ca” icon_title=”” icon_size=”btIcoMediumSize” icon_type=”btIcoFilledType” url=”#” target=”no_target” icon_color=”btIcoAccentColor” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][/bt_icons][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Gọi điện thoại
chat-active-icon